Vedtægter – Bornholms Ponytrav.
 § 1
Bornholms Ponytrav er en selvstændig klub med hjemsted i Bornholms Regionskommune.
 § 2
Klubben er stiftet den 9. oktober 1997 med det formål at fremme interessen for hestesporten blandt børn og unge, ved at give dem mulighed for at deltage i undervisning og træning og løb på Bornholms Brand Park.
Foreningen arbejder også på at fremme den kulturelle og sociale virksomhed via engagement, trivsel, fællesskab og kammeratskab.


§3
Som aktive medlemmer af klubben kan optages børn mellem 7-18 år og unge mellem 16- 25 år.
Som passive medlemmer kan optages forældre eller andre med interesse for klubben.
Generalforsamlingen fastsætter hvert år medlemskontingentet. Kontingentet opkræves ved indmeldelsen eller skal være betalt inden den årlige generalforsamling.
Klubben har ingen forsikringsansvar, så medlemmerne bør selv have en familieforsikring, samt en fritids-/ulykkeforsikring til dækning af eventuelle uheld.
§4
Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig meddelelse, der skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før regnskabsårets udløb.
 §5
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder klubbens interesser, eller på anden måde udviser forhold, der kan virke skadende for klubben. En sådan eksklusion skal godkendes af generalforsamlingen.
 §6
Ingen af klubbens medlemmer hæfter personligt for klubbens forpligtigelser.
 §7
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen holdes inden udgangen af hvert års februar/marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved opslag i Bornholms Travselskabs meddelelser eller på mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden der omfatter:
 
1.Valg af dirigent
2.Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.Aflæggelse af regnskab
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.Valg af revisor
7.Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage inden.
På en generalforsamling kan beslutning kun træffes om de skriftlige forslag.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 
§8
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning, eller efter skriftlig anmodning fra 2/3 af medlemmerne. Indkaldelse efter medlemmernes begæring skal ske inden 14 dage.
 §9
Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne, og afgør alle spørgsmål om sagens behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultatet.
 Stemmeafgivningen sker mundtligt, med mindre mindst 3 medlemmer fremsætter krav om skriftlig afstemning.
 
 §10
Ethvert optaget medlem i henhold til § 3 er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme, og stemmeafgivningen er personlig, men kan udøves i henhold til fuldmagt, dog kan hvert medlem kun møde med fuldmagt fra et andet medlem.

 §11
Klubben ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer- Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal således, at valgene sker for 2 år .Bestyrelsen afgør selv, hvilken turnus de nuværende medlemmer skal på valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Iøvrigt fordeler bestyrelsen selv opgaverne imellem sig. På generalforsamlingen vælges desuden hvert år en revisor. Hvervet som medlem af bestyrelsen og som revisor er ulønnet.
Formand, næstformand samt kasserer har tegningsret for Bornholms Ponytrav.
§ 12
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse.
Bestyrelsen er ansvarlig for løbsafviklingen m.m., som skal ske i henhold til DH’s løbsreglement.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 af dens medlemmer er tilstede. Møder afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt.
Møderne sammenkaldes og ledes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Der laves et referat over møderne.
§ 13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af klubbens regnskaber foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.
§ 14
Det er en følge af klubbens organisation som selvstændig klub, at ingen af klubbens midler nogensinde kan udloddes til medlemmerne, der således ej heller kan få udbetalt nogen andel af et eventuelt driftsoverskud, der altid skal komme den selvstændige klub til gode.
 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder alle klubbens likvide midler Bornholms Hesteejerforening, således at midlerne fortsat kommer hestesporten til gode.


Godkendt d. 13/9 2020
 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite